ภูฏานรำลึก (พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วังดี โปรดรัง - โพบจิคา (กางเตย))
6 วัน 5 คืน
TOUR CODE : BTHA01B 
 Tour Schedule

วันแรก

กรุงเทพฯ  - พาโร  - ทิมพู

04.00    คณะเดินทาง ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่เคาเตอร์ W ประตู 10 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สู่เมืองพาโร โดยสายการบินแห่งชาติ ดรุกแอร์ (Druk Air) เที่ยวบินที่ KB 121 (05.50 – 09.00) ซึ่งให้บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง โดยเครื่องจะแวะจอดที่เมืองกัลกัตต้า ประมาณ 40 นาท

09.00  ถึงสนามบินพาโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับและนำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏาน ระยะทาง 65 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง จนกระทั่งมองเห็นภาพบ้านเรือนแบบภูฏานซึ่งคับคั่งกว่าที่ใด โดยสร้างลดหลั่นตามเชิงเขาซึ่งมีพื้นที่ราบเล็ก ๆ โอบล้อมด้วยขุนเขา มีแม่น้ำทิมพูไหลพาดผ่าน ทิมพูนับว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของเอเชีย  จากนั้นนำท่านชมสถูปเจดีย์อนุสรณ์สถาน (National Memorial Chorten) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงองค์กษัตริย์จิกมี ดอร์จิ วังชุก ผู้ล่วงลับ  ทว่ายังมีกลุ่มอาคารที่งดงามตั้งตระหง่านอยู่อีก นั่นคือ ตาชิโชซอง (Trashicho Dzong) หรือทิมพูซอง (Thimphu Dzong) เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาว มีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่างๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา รวมทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญประจำปี คือ เทศกาลเตชู

12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

18.00   นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

19.00   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

 

 

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมืองทิมพู

วันที่สอง

ทิมพู - ปูนาคา

07.00    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00   นำท่านเดินทางสู่เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทางจะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลางบนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฏาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคลปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา  วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย” อย่างชัดเจน

 12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00               เมืองปูนาคาคืออดีตราชธานีของภูฏานมากว่า 300 ปี ถูกสร้างและปกครองโดยพระลามะผู้ใหญ่ซึ่งลี้ภัยมาจากทิเบต นามว่าชับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้มีบทบาทในการรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าเป็นอาณาจักร “ภูฏาน” เพียงหนึ่งเดียว ปูนาคาซองมีขนาดพื้นที่ยาว 180 เมตร กว้าง 72 เมตร มีหอกลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง 6 ชั้น ภายในซองแบ่งเป็นส่วนที่ทำการปกครองเขตและส่วนของศาสนา และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในฤดูหนาว  เพราะที่นี่มีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าของปูนาคาซองจะเป็นจุดที่แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึงแม่น้ำพ่อและแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี จากนั้นนำท่านชมสถูปคำซำยูเล (Khamsum Yuelley Namgyel Chorten) ซึ่งเป็นสถูปขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเขาต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 30 นาที สถูปแห่งนี้สร้างโดยหนึ่งในราชินีของภูฏานเพื่อความเจริญรุ่งเรือง และมีพระชนม์ชีพยืนยาวของมงกุฏราชกุมารแห่งภูฏาน ตลอดจนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศภูฏาน

18.00    นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

19.00    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมืองปูนาคา

วันที่สาม

ปูนาคา - วังดี โปดรัง - โพบจกคา (กางเตย) 

07.00      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00    นำท่านเดินทางสู่เมืองวังดี โปดรัง (Wangdi Phodrang) เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร เมืองที่มีกระแสลมแรงตลอดทั้งปี เยี่ยมชม วังดี โปดรังซอง ซึ่งถูกสร้างโดย ชับดรุง นาวังนัมเกล ในปี ค.ศ. 1638 ซองแห่งนี้ตั้งอยู่บนสันเขาระหว่างแม่น้ำปูนาก และแม่น้ำดัง เมืองวังดี โปดรังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่และงานแกะสลักหิน  ระหว่างทางจะเห็นทัศนียภาพพร้อมสายน้ำอันงดงาม รวมถึงเรือนจำ ทีตั้งอยู่ริมน้ำท่ามกลางหุบเขา

12.00     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00    นำท่านเดินทางสู่ เมืองชนบทเล็ก ๆ ใช้เวลาร่วม 3 ชั่วโมง ระหว่างเส้นทางนี้ผ่านภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่และหมู่บ้าน ล้วนเป็นภูมิประเทศที่สวยสดงดงาม มีทั้งดงดอกแม็กโนเลีย (Magnolia) ดอกกุหลาบพันปี (Rhododendron) ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะมีสีต่างๆ ชมพู แดงและเหลือง บานสะพรั่ง และต้นสนปกคลุมด้วยเฟิน มอส ฝอยลม ห้อยระโยงระยาง ดงป่าดึกดำบรรพ์หนาทึบจนแดดส่องไม่ถึงพื้น และสูงเทียมเมฆจนหมอกปกคลุม ก่อให้เกิดจินตนาการว่านี่คือป่าหิมพานต์  “โพบจิคา” เป็นชนบทเล็กๆ ตั้งอยู่ ในหุบเขาซึ่งเป็นที่ลุ่มชุ่มชื้น ซึ่งนกกระเรียนคอดำอพยพจากทางเหนือ “ทิเบต” มาปีละค

18.00    นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

19.00    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

 

 

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมืองโพบจิคา (กางเตย)


วันที่สี่

โพบจกคา (กางเตย) - พาโร

07.00   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00   นำท่านสำรวจชนบท และสถานที่ซึ่งมีนกกระเรียนคอดำอพยพมาจากทางเหนือของทิเบต  เพื่อหลบเลี่ยงความหนาวเย็น ต่อจากนั้นนำท่านชมศูนย์ข้อมูลนกกระเรียนคอดำ และ "กางเตย" ซี่งเป็นวัดที่มีอายุราวกว่า 500 ปีเพียงแห่งเดียวในชนบท

12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00    นำท่านเดินทางออกเดินทางสู่เมือง พาโร ซึ่งใช้เวลาประมาณ  5 ชั่วโมง ระหว่างทางเพลิดเพลินกับความงาม สองฝากฝั่งที่มิได้ผ่านการตกแต่งแต่เป็นความสมบูรณ์จากธรรมชาติ

 

 

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมือง พาโร  

วันที่ห้า

พาโร

07.00     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00    นำท่านเดินขึ้นเขา ณ วัดทักซัง (Taktsang Monastery)  ชื่อทักซังนี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตำนานความเชื่อเก่า วัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในปี ค.ศ. 1692 เชื่อกันว่าพระคุรุปัทมาสัมภวะซึ่งเป็น องค์ปฐมาจารย์ผู้นำศาสนาพุทธลัทธิตันตระไปเผยแพร่ในทิเบตและราชอาณาจักรแห่งนี้ ประทับบนหลังเสือ แล้วเหาะขึ้นมาวิปัสสนากรรมฐานในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลา 3 เดือน โดยชาวภูฏาน ทุกคนมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ทักซังสักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตรชายเขตเมืองพาโร  การเดินทางขึ้นไปยังวัดแห่งนี้ใช้เวลาอย่างต่ำ ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นชมการแสดงระบำพื้นเมืองของชาวภูฏาน ณ ฝั่งแม่น้ำพาโร

12.00   อาหารกล่องจัดเตรียมเพื่อมื้อกลางวัน

18.00   นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

19.00   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

 

 

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมือง พาโร  

วันที่หก

พาโร - กรุงเทพ ฯ

07.00     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00     นำท่านสู่สนามบินพาโร

10.15     เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแห่งชาติ ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB120 (10.15 – 15.25) (เครื่องแวะจอดที่เมืองกัลกัตต้า ประมาณ 40 นาท)

15.00     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**************************************************

อัตราค่าบริการ: (only on January, February, June, July, August and December) for March , April, May, September, October and November, please contact us:

1 ท่าน:             94,630            บาท

2 ท่าน:             92,425            บาท ต่อท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน)

3 ท่าน:             85,810            บาท ต่อท่าน (ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,500 บาท)

4 ท่าน:             85,810            บาท ต่อท่าน (2 ห้องคู่)

Accommodation:

Paro: Reema Resort (Standard Room)
 
Thimphu: Hotel Jumolhari (Standard Room), or in Hotel Phuntshopelri (Standard Room)

 
Punakha: Hotel Zangtopelri (Standard Room) or Meri Phuensum Resort (Standard Room)
 
Gangtey: Gakiling Hotel (Double Room)

ค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ ดรุกแอร์ ชั้นประหยัด 

-          ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาวรวม 5 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ดังโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 

-          ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามรายการที่ระบุ (ห้องอาหารท้องถิ่น)

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามรายการที่ระบุ

-          ค่าพาหนะ มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ดูแลตลอดการเดินทาง

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          ค่าวีซ่า


ค่าบริการไม่รวม

-          สถานที่นอกเหนือจากรายการ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  ฯลฯ

-          ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้คือ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

-          ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ฯลฯ

-          อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในการให้บริการ


เงื่อนไขการยกเลิก

-  ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

-  กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วันทำงาน บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

-  กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วันทำงาน บริษัทฯมีความจำเป็นต้องหัก 30% ของราคาทัวร์

-  กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วันทำงาน บริษัทฯมีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์

-  ถ้ายกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือหัก 100% ของราคาทัวร์

-  สายการบินแห่งชาติ ดรุกแอร์ ใช้เงือนไขเดียวกันในการยกเลิก


หมายเหตุ

เนื่องด้วยทัวร์มีราคาค่าทัวร์ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านเลื่อนกำหนดการเดินทางแทนการยกเลิกการเดินทาง  โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก


อาหาร

อาหารเช้า                     ณ ห้องอาหารโรงแรม (3 มื้อ)

อาหารกลางวัน               ณ ห้องอาหารท้องถิ่น  (3 มื้อ)

อาหารค่ำ                       ณ ห้องอาหารท้องถิ่น  (3 มื้อ)


สายการบิน

สายการบินแห่งชาติ ดรุกแอร์ ชั้นประหยัด 


วีซ่า

ใช้เวลา 7 วันล่วงหน้าเพื่อดำเนินการก่อนการเดินทางและค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว


เอกสารที่ใช้ในการเดินทางและสิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

-          หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)

-          บัตรประจำตัวประชาชน

-          รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว ยาสามัญประจำตัว และกล้องถ่ายรูป


เวลา

เวลาที่ภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


สกุลเงิน

งุลตรัม  (Ngultrum) มีค่าเท่ากับเงินรูปีของอินเดีย และเงินรูปีของอินเดียสามารถใช้ได้ทั่วไปในภูฏาน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 39.80 งุลตรัม


ภูมิอากาศและช่วงเวลาเดินทาง

ฤดูร้อน            ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม    ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย
ฤดูใบไม้ผลิ     ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม      ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม
ฤดูใบไม้ร่วง    ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินทาง
ฤดูหนาว           ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์   อากาศเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา   
บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง


สิ่งสำคัญและการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

-       การเตรียมพร้อมร่างกายจากความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล  หรือการพบแพทย์ก่อนการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญมากต่อการเตรียมพร้อมในการเดินทาง

-          เนื่องด้วยการพักที่เมือง โพบจิคา (กางเตย) ล้อมรอบด้วยป่าสน ไม่ควรเดินเล่นในเวลากลางคืนเพราะอาจได้รับอันตรายจากสัตว์ป่า

-          การแต่งกายที่ไม่สุภาพ เช่น กระโปรงและกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในวัดและสถานที่ราชการของภูฏาน

-          ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในวัดและสถานที่ราชการของภูฏาน

-          มัคคุเทศก์อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก


หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์ หรือแก้ไขรายละเอียดการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยึดถือ ผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก